biegdlabohaterow.pl

Regulamin

III Bieg dla Bohaterów „Sejm – Palmiry”

1. Cele i założenia biegu
* Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród młodzieży, dorosłych
* Ideą biegu jest pamięć Polaków, bohaterów pochowanych w Palmirach

2. Organizatorzy i podmioty współpracujące
* Biuro Posła na Sejm RP Waldemara Budy
* Fundacja Życie

3. Termin i miejsce
19.06.2021, Start: godz. 10.00 Sejm RP

4. Harmonogram biegu:
9.30 – otwarcie biura biegu
9.37 – szkolenie BHP, rozgrzewka, wywiady, zdjęcia, pakowanie bagażu podręcznego do autokarów
9.59 – startujemy
13.30 – wejście na teren Cmentarza w Palmirach
14.00 – modlitwa i złożenie kwiatów, uroczyste zapalenie zniczy
14.30 – posiłek regeneracyjny
15.00 – powrót busami pod Sejm

5. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
* Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się na stronie www.biegdlabohaterow.pl i dokonała opłaty startowej 50 zł
* Zapisy dokonane on-line traktowane są jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa
* W biegu mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia
* Organizator nie zapewnia ubezpieczenia w związku z obecnością lub uczestnictwem danej osoby w imprezie
* Zawodnicy podczas rejestracji wypełniają formularz i informują organizatorów o dystansie jaki chcą przebiec w ramach Biegu dla Bohaterów.

6. Pakiet startowy
W ramach biegu każdy uczestnik otrzyma:
* Wodę na całej trasie
* Posiłki regenerujące na całej trasie
* Medal pamiątkowy
* Koszulkę biegową
* Transport na całej trasie

7. Postanowienia końcowe

* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
* Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika w trakcie trwania imprezy.
* Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
* Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
* Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
* We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują organizatorzy biegu.
* Na imprezie obowiązują zasady sanitarne zgodnie z obowiązującym prawem.